• حجت میان آبادی   HojjatMianabadi@

    1398/04/26 ساعت 18:50

    مدیریت #سیل و #خشکسالی، باید به صورت #فرآیند و توآمان صورت گیرد. نمیتوان در ایام خشکسالی، کلیه اقدامات را محدود به مدیریت خشکسالی کرده و از مدیریت سیل غفلت نمود و در ایام سیل، کلیه اقدامات را محدود به مدیریت سیل کرد و کمترین توجهی به مسأله مدیریت خشکسالی و تداوم آن نکرد.