• وزارت خارجه ایران: از یک #نفتکش {RIAH}درخواست کمک دریافت کرده و به منظورجلوگیری از خرابی بیشتر کشتی به آن کمک کردیم این #کشتی به سوی آبهای ایران در حرکت بود که دچار مشکل فنی شده و از #ایران درخواست کمک کرد