• کنایه سید حسن #نصرالله درباره بازگشت #اسراییل به عصر حجر پس از جنگ بعدی من را یاد جمله یک استراتژیست روس می‌اندازد که وقتی گفته بود جنگ جهانی چهارم، با سنگ و چوب خواهد بود!