• معصومه پورصادقی   MPoorsadeghi@

    1398/04/24 ساعت 19:29

    ظریف در گفتگو با زینب بداوی - «هارد تاک» - بی بی سی در نیویورک:
    نفت مان را مى فروشیم ، شرافت مان را هرگز!