• داوود حشمتی   heshmatid@

    1398/04/23 ساعت 23:07

    ضمن آنکه تصویر صفحه سایت بصیرت را همان شب در ساعت ۲۵ دقیقه بامداد در صفحه خودم منتشر کردم، با توجه به احتمال حذف صفحات را ذخیره کردم. با این حال نمی‌دانم چرا سردار جوانی آن را تکذیب می‌کند؟/۷