• حمید بدیعی نژاد   baeidinejad@

    1398/04/23 ساعت 14:33

    موسسه بین المللی معماری Architizer جایزه سال ۲۰۱۹ خود در بخش حفظ آثار معماری را بابت مرمت و معماری بدیع خانه تاریخی سعادت در کاشان به خانم پریسا منوچهری اعطا کرد.
    Ms.Parisa Manouchehri received world Architizer Award for preservation of Saadat historical house in Kashan/Iran.