• خانمش گفت: بچه‌ها را گرفت، مال را گرفت، سلامتی را گرفت، تو رسول خدایی، دست بالا ببری بخواهی، پایین نیامده، بهترش را می‌دهد، گفت هفتادسال نعمت داده، هفتادسال بلا بکشم تازه یربه‌یر شده حسابمان … ایوب نبی «ع» را می‌گویم. #صبر