• پدرام الوندی   pedi@

    1398/04/22 ساعت 11:52

    #زنگنه: #بابک_زنجانی پول‌هایی را که برده خرج برخی رسانه‌ها می‌کند https://www.irna.ir/news/۸۳۳۹۲۹۹۴/٪D۸٪B۲٪D۹٪۸۶٪DA٪AF٪D۹٪۸۶٪D۹٪۸۷-٪D۸٪A۸٪D۸٪A۷٪D۸٪A۸٪DA٪A۹-٪D۸٪B۲٪D۹٪۸۶٪D۸٪AC٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶٪DB٪۸C-٪D۹٪BE٪D۹٪۸۸٪D۹٪۸۴-٪D۹٪۸۷٪D۸٪A۷٪DB٪۸C٪DB٪۸C-٪D۸٪B۱٪D۸٪A۷-٪DA٪A۹٪D۹٪۸۷-٪D۸٪A۸٪D۸٪B۱٪D۸٪AF٪D۹٪۸۷-٪D۸٪AE٪D۸٪B۱٪D۸٪AC-٪D۸٪A۸٪D۸٪B۱٪D۸٪AE٪DB٪۸C-٪D۸٪B۱٪D۸٪B۳٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶٪D۹٪۸۷-٪D۹٪۸۷٪D۸٪A۷-٪D۹٪۸۵٪DB٪۸C-٪DA٪A۹٪D۹٪۸۶٪D۸٪AF …