• رضا الفت نسب   rezaolfatnasab@

    1398/04/21 ساعت 11:47

    از اوایل تیرماه یک تغییری در سیاست بررسی آگهی‌ها صورت گرفته و از آن تاریخ به بعد هر آگهی که مربوط به #بانوان باشد باید صرفا از سوی یک بانو و برای بانوان ارایه شود. آگهی هایی که در تصویر آمده دیگر تایید نخواهد شد. #اتحادیه بر این روند نظارت خواهد داشت