• حسین مهرزاد   mhmehrzad@

    1398/04/21 ساعت 13:03

    #جهانگیری: درست نیست که کسی بگوید از راهکارمان برای فروش نفت استقبال نشد
    ما از همه پیشنهادها استقبال کردیم به جز افرادی که فکر می‌کردند به بهانه تحریم، #بابک_زنجانی در کشور راه بیندازند.
    فریادها، فریادهای بابک زنجانی است.