• روزنامه صبح نو   sobhe_no@

    1398/04/21 ساعت 13:16

    اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌‌جمهور: درست نیست که کسی بگوید ازراهکارمان برای فروش #نفت استقبال نشد، ما ازهمه پیشنهادها استقبال کردیم به جز افرادی که فکر می‌کردندبه بهانه تحریم، #بابک_زنجانی درکشور راه بیندازند. من خودم گفته‌ام هر کس راهکاری برای فروش نفت دارد ارائه دهد.