• احسان گل‌ محمدی   ehsangmz@

    1398/04/20 ساعت 19:23

    #جیسون_رضاییان در کتاب ۵۴۴ روز من در یک زندان ایران: ماموران خواستند که آواز بخوانم. پذیرفتم؛در آخر، برایم دست زدند، به آنها گفتم این سرود ملی آمریکا بود، شما احترام زیادی به «شیطان بزرگ» گذاشتید، همه خندید و بعد به سلولم برگردانده شدم
    #گاندو