• جواد نصرتی   joe1983@

    1398/04/20 ساعت 23:11

    برق اتصالی کرد داداشم درستش کرد. به شوخی گفتم مهندس کو؟ خانمش گفت دکتره مهندس نیست. مامانم چنان ذوقی کرد که قربانش برم :*