• بی خودی رفتم سه ماه ایران موندم الان دوباره برگشتم غربت برام تحملش سخت شده! چه کاری بود آخه مرد! عادت کرده بودی سه سال به تک پری!