• آیت الله صدیقی   sadighi_ir@

    1398/04/20 ساعت 23:11

    #منافقین آدم‌کش، منافقین بدبخت آواره، خسره الدنیا و الآخره هستند از خود بریده‌اند و به بیگانه پناهنده شده‌اند؛ این‌ها پادویی را برعهده گرفته‌اند.