• بهنام رئوف   mrbraouf@

    1398/04/19 ساعت 00:37

    البته که این یک تبلیغ در مورد عصبانیت هنگام ترافیک است اما از این زاویه هم می‌شه بهش نگاه کرد که گاهی برای رسیدن به اهداف و آرزوهات باید با چنگ و دندون دنبالشون بری …