• عباس سلیمی نمین   A_SalimiNamin@

    1398/04/19 ساعت 15:04

    #ایران شمال شهر #تهران نیست. این خطا را رژیم شاه هم مرتکب شد. ممکن است عده‌ای بسیار خودباخته باشند در برابر هجمه تبلیغاتی غرب. این خودباختگی به این معنا نیست که ملت ایران از #فرهنگ خودش دور شده است.