• محمد کمالی   mKamali@

    1398/04/19 ساعت 11:48

    مشکل #نگرش منفی نسبت به #معلولیت داستانی تکراری است واین روزها وسعت بیشتری یافته و نمودهای آن روزمره شده است.درآخرین سکانس برای اعلان ممنوعیت ورود حیوانات جایی بهتر ازتابلو محل پارک معلولین نیافته‌اند. با این حال #شهردارتهران خبراز فکری اساسی برای حل مناسب سازی محیط شهر داده است.