• عباس سلیمی نمین   A_SalimiNamin@

    1398/04/18 ساعت 22:16

    اگر ملت #ایران آدم‌های راحت‌طلب و ذلیل را به قدرت برساند و آنها را بر ایران حاکم سازد، امکان دارد که جمهوری اسلامی هم یک حکومت غربگرا بشود. یعنی محتوایش را از دست بدهد و فقط ظاهری از آن باقی بماند