• سینا قنبرپور   SGhanbarpour@

    1398/04/18 ساعت 11:40

    حرمت سخن #حافظ سبب می‌شود که هیچ نگویم و بنشینم و #صبر پیشه کنم این نیز بگذرد … بنشین بر لب جوی و گذر عمر ببین کاین اشارت ز جهان گذران ما را بس