• عباس سلیمی نمین   A_SalimiNamin@

    1398/04/17 ساعت 22:14

    مساله ما سلطه بیگانه است.اگر آمریکا بخواهد سلطه‌ داشته باشد بر #ملت ایران، ما همانند تمام این چند دهه، در برابرش ایستادگی می‌کنیم. آیا رفتار آمریکا چیزی جز این را نشان می‌دهد؟ پس ما نیز همچنان در برابرش #مقاومت می‌کنیم. ایستادگی علیه سلطه یک امر ملی و دینی و عقلی است