• روزنامه صمت   smtnewspaper@

    1398/04/17 ساعت 15:31

    اولیای دبستان دولتی زیوری بدنبال مشکلات ایجاد شده برای آنها در مقابل این #مدرسه جمع و خواستار تعیین تکلیف نهایی این موضوع شدند.
    مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران: استاندار پیگیر کار و ساماندهی دانش‌آموزان این مدارس است.

    /ایسنا