• عباس سلیمی نمین   A_SalimiNamin@

    1398/04/16 ساعت 22:50

    جمهوریت اقتباسات نسبی #انقلاب اسلامی از غرب است. که البته این هم ریشه اسلامی دارد؛ چراکه #اسلام حاکمیت را مشروع نمی‌داند مگر با رای #مردم .ما کلیت این امر را از اسلام داشتیم ولی شکل آن در قالب جمهوریت را از غرب گرفتیم.