• در انتخابات رشته مهم #وزنه‌برداری که بعد از کشتی بیشترین مدال المپیک را دارد، الفبای واژه ابتدایی «بدون رای»، غلط روی تابلو نوشته می‌شود. فاجعه هکسره در یک مجمع رسمی! در ورزش ایران همه دکترند اما حتی از نوشتن درست یک واژه عاجزند. دلیل عقب‌ماندگی ورزش را در همین جزئیات ساده ببینید