• داوود حشمتی   heshmatid@

    1398/04/15 ساعت 10:33

    #هاشمی ۱۴تیر ۷۴: آقای #فلاحیان، آمد. دربارة مواردی که آقایان ناطق و یزدی شکایت داشتند، از نحوه پیگیری و استفاده از #شنود و زندان و عدم توجه به حیثیت اشخاص، توضیحاتی داد. تقاضا داشت که شیوة تعقیب اتهامات رامشخص کنم. از دفتررهبری گله داشت که برای گرفتن سمت برای شخصی، فشار میآورند.