• احسان بداغی   EhsanBodaghi@

    1398/04/11 ساعت 23:13

    سخنگوی ق.ق درباره حضور یک نماینده در هیات دیدار کننده با #بابک_زنجانی گفته این کار حسب دستور رئیس قوه انجام شده. سوال؛ اگر دعوت رسمی ق.ق بوده، چرا مجلس از آن بی خبر است؟ چرا #محمد_دهقان،نماینده دیدارکننده هیچ گزارشی به مجلس نداده؟ چرا او همچنان درباره ابهامات این دیدار سکوت کرده؟