• محمد کمالی   mKamali@

    1398/04/11 ساعت 19:26

    روند برخورد تحقیرآمیز با #معلولیت داستان امروز و دیروز نیست.داستانی تاریخی است و ادامه خواهد داشت.حتی هنوز هم در دنیا از بین بردن #افراد_دارای_معلولیت مانند زمان نازی‌ها طرفدارانی دارد.سهم ما تلاش بیشتر برای آگاه سازی نسبت به معلولیت و پذیرش حقوق اجتماعی یکسان آنها با دیگران است.