• رئیس کمیته روابط خارجی #سنا از وزیر خارجه #آمریکا خواست درباره کشف #تسلیحات مدرن آمریکایی در لیبی تحقیق رسمی انجام دهد.
    به گفته وی اگر این امر ثابت شود طبق قانون تمام معاهدات تسلیحاتی آمریکا با امارات متحده به حالت تعلیق درخواهد آمد.