• سعید شریعتی   saeedshariati@

    1398/04/10 ساعت 11:19

    نسل اول انقلاب گمان می‌کرد «خوب‌تران» را برگزیده‌است. برگزید و به امان‌خدا رهایشان کرد. همان «خوب‌تران» امروز‌شده‌اند «از ما بهتران» پس فرض را بر آن بگذاریم که در سیاست خوب و خوب‌تر نداریم. بد‌ها و کمتر بدها داریم. کمتر بدها را انتخاب کنیم و‌چهار چشمی مراقبشان باشیم که بد نشوند.