• برخورد مدیران وکارکنان سازمان تامین اجتماعی با #تولید کنندگانی که می‌خواهند حق بیمه کارکنان خود را پرداخت کنند برخوردی فاجعه باراست ،انها به گونه‌ای با صاحبان #مشاغل رفتار می‌کنند که در هیچ سازمانی اینگونه با ارباب رجوع رفتار نمی‌شود واقعا تاسف بار است .