• عباس سلیمی نمین   A_SalimiNamin@

    1398/04/09 ساعت 10:14

    اینکه گروهی روی نظر خود بایستند که از نظر من اصلح این افراد هستند و دیگران باید آن را بپذیرند به هیچ وجه قابل قبول نیست و در واقع با پیروان چنین تفکری نمی‌توان هیچ کار مشترکی انجام داد و به اجماع رسید. تشخیص اصلح نسبی و بر اساس اطلاعات ماست