• غلامحسین محمدی   G_H_Mohammadi@

    1398/04/08 ساعت 01:13

    راوی: میگفت آدم خوب آدمی است که ۱+۵۰ امتیاز مثبت و ۴۹ امتیاز منفی داشته باشد. یعنی اگر از ۵۱ شماره بیشتر خوبی از کسی دیدید حکم به خوبی او کنید. #بهشتی