• برخی #پزشکان همچنان #دوشغله هستند و در مراکز خصوصی و دولتی کار می‌کنند جبار کوچکی نژاد عضو کمیسیون آموزش مجلس: در زمینه سرانه پزشک، وزارت بهداشت به وظایف قانونی خود عمل نکرده است