• روزنامه صمت   smtnewspaper@

    1398/04/05 ساعت 14:08

    وزیر دفاع موقت آمریکا گفت که به دنبال این است که متحدان این کشور در #ناتو را با مواضع آمریکا در برابر #ایران همسو کرده و امکان دیپلماسی را فراهم کند. /ایسنا