• خبر #دروغ دستگیری مدیرمالی #وزارت_نفت در فرودگاه! رو یادتونه که … اگرچه نه پای وزارت نفت در کار بود، نه مدیر مالی، نه فرودگاه، اما خبر خوب اینکه وجوه ارزی راکد شناسایی شده در صرافی‌ به حساب شرکت پیمانکار نفت برگشت و خسارتی به بیت المال وارد نشد.