• روزنامه صمت   smtnewspaper@

    1398/04/05 ساعت 11:37

    ۱۰۰هزار دینار عراق سهم هر #زائر اربعین رییس ستاد مرکزی #اربعین از آخرین تصمیم بانک مرکزی درباره ارز اربعین خبر داد و گفت: سهم ارزی هر زائر اربعین، ۱۰۰ هزار دینار عراق تعیین شده است. /ایسنا