• خدای متعال کمک میکند و نشانه‌اش همین ۴۰سالی است که این‌همه علیه ما حرکت کردند، #فتنه و #نفوذ و #جنگ و حرکتهای تروریستی به جان مردم انداختند، اما این ملت مثل کوه ایستاد و امروز از ۱۰-۲۰ سال پیش قوی‌تر و استوارتر است.