• محمد حسین رنجبران   mhranjbaran@

    1398/04/05 ساعت 17:10

    خط قرمز #رسانه_ملی همواره #منافع_ملی بوده و هست و نه مصلحت اندیشی گروهی، این ادبیات طلبکارانه هم جالب است و البته ما عادت کرده‌ایم به این #تدبیر شان! که گویا صدا و سیما همواره باید بدهکارشان باشد.