• رضا الفت نسب   rezaolfatnasab@

    1398/04/05 ساعت 12:13

    از دیروز متقاضیان دریافت مجوز اتحادیه باید به سامانه پیشخوان مجوزها http://g۴b.ir مراجعه کنند توحالت فعلی به جای تسهیل یک مانع جدید ایجادشده مثلا کلی سوال و باید تو این سامانه جواب بدی و در انتها دوباره میندازتت تو سامانه قبلی و مجدد بایدسوال جواب بدی و.. @AliFiroozi۱۹