• سمیرا عالم پناه   samiraalampanah@

    1398/04/05 ساعت 11:25

    همین جوری که هر کسی به خودش حق تجاوز به دختران و زنان این سرزمین میده چون میدونه بعدش ازش به عنوان انجام وظیفه تقدیر میشه
    #ناجا
    #پلیس