• علی زادمهر   zadmehr@

    1398/04/04 ساعت 20:54

    در #کانادا میزان #تورم هر چقدر باشد ،صاحب #ملک چه شخصی باشد و چه دولتی و‌شرکتی حق ندارد بیش از یک درصد #اجاره را افزایش دهد یعنی دولت با سوداگری مبارزه می‌کند در #ایران دولت به جای مبارزه با گرانفروش می‌خواهد با دادن وام به #مستاجر ،او‌ را مقروض‌تر کند