• محمد کمالی   mKamali@

    1398/04/04 ساعت 20:29

    همه تلاش ما برای تغییر #نگرش به #ناتوانی و #معلولیت به خصوص نوع #ذهنی آن با ادبیات برخی از هنرمندان و این بار آقای #رئیس_حمهور برای حمله به یک امر ناشایست بر باد می‌رود. بارها گفتیم برای تحقیر و توهین، ذکر مثال یا نمایش کاری ناپسند از واژه یا نمایش معلولیت استفاده نکنید …