• روزنامه صبح نو   sobhe_no@

    1398/04/04 ساعت 17:45

    توضیحات #وزارت_اطلاعات درباره خبر منتشر شده درباره نفوذ در #وزارت_نفت «محتوای پرونده‌های امنیتی صرفا در اختیار مراجع ذی صلاح قضایی می‌گیرد. بیان اتهاماتی از این دست توسط هر فرد یا مرجع دیگری فاقد اعتبار می‌باشد»