• ایرانیهابه یاددارند که حتی در اوج #تحریم صدام دیپلمات‌های عراقی در ورود به سازمان ملل مصونیت داشتند اما تیم #ترامپ بی اعتنا به این قاعده باتحریم #ظریف بر آن شده تاامکان حضور او‌ درمجامع جهانی راسلب کندامادر دنیای #ارتباطات چنین آرزویی شبه محال بنظر میآید