• ایران بهشت بنجل‌هاست.پاپتی‌هایی که در کشور خود در ازای جای خواب و غذای گرم حاضر به کارند اما اینجا یک چمدان دلار به جیب می‌زنند. #چاچیچ گزینه مربیگری سرخ‌ها ابتدا پیشنهاد ۴۵۰هزار دلاری به #پرسپولیس داده اما بعد از تماس برانکو،دریافته نباید قیمت را بشکند و درخواستش را دوبرابر کرده