• روزی روزگاری روزنامه نگاران در ایران … استادان:دکتر کاظم معتمدنژاد،دکتر نعیم بدیعی،دکتر محسنیان راد،دکتر مهدی فرقانی، دکتر حسام الدین آشنا،دکتر یونس شکرخواه،دکتر احمد میرعابدینی،دکتر حسن نمکدوست تهرانی و سید فرید قاسمی @hesamodin۱ @hnamakdoost #ارتباطات #رسانه #روزنامه_نگار