• روزی روزگاری روزنامه نگاران در ایران …

    استادان:دکتر کاظم معتمدنژاد،دکتر نعیم بدیعی،دکتر محسنیان راد،دکتر مهدی فرقانی، دکتر حسام الدین آشنا،دکتر یونس شکرخواه،دکتر احمد میرعابدینی،دکتر حسن نمکدوست تهرانی و سید فرید قاسمی

    @hesamodin۱ @hnamakdoost
    #ارتباطات #رسانه #روزنامه_نگار