• مصطفی نقی پورفر   Naghipourfar@

  1398/03/31 ساعت 01:03

  ذکر الفتى عمره الثانی وحاجته
  ما قاته وفضول العیش أشغال
  #ابوالطیب_المتنبی
  زنده ماندن یاد انسان پس از مرگ، عمر دوبارهٔ اوست، در حالی‌که نیاز انسان در زندگی در حد قوت لایموت است و بیشتر از آن مایهٔ دل مشغولی است!
  کتاب شرح گزیدهٔ دیوان #متنبی