• مصطفی نقی پورفر   Naghipourfar@

    1398/03/31 ساعت 01:03

    ذکر الفتى عمره الثانی وحاجته ما قاته وفضول العیش أشغال #ابوالطیب_المتنبی زنده ماندن یاد انسان پس از مرگ، عمر دوبارهٔ اوست، در حالی‌که نیاز انسان در زندگی در حد قوت لایموت است و بیشتر از آن مایهٔ دل مشغولی است! کتاب شرح گزیدهٔ دیوان #متنبی