• معاون وزیر ارتباطات #روسیه: برای شروع کار به ایران آمده‌ایم نه برای امضای تفاهم نامه مصاحبه‌‌ با معاون وزیر توسعه دیجیتال، ارتباطات و رسانه‌های جمعی روسیه در خصوص #ارتباطات و فناوری اطلاعات، شهر هوشمند، #یاندکس و #تلگرام ۸ دقیقه @mreza_azali