• ربابه ساریجالو   R_Sarijaloo@

    1398/03/30 ساعت 23:39

    ربطی هم به این حکومت و آن حکومت ندارد. در طول تاریخ همیشه کسانی بوده‌اند که نترسیده‌اند، نرمیده‌اند، حتی اگر دلشان شکسته و قدرشان دانسته نشده، مانده‌اند و در حد وسع کار کرده‌اند.