• سینا قنبرپور   SGhanbarpour@

    1398/03/30 ساعت 14:14

    دوم؛ ما ایرانی‌ها به عنوان همسایه #شوروی سابق که بیشترین تاثیر را ازاین همسایه گرفته‌ایم درباره این کشور، تاریخش و … چه می‌دانیم گاهی حتی فراموش می‌کنیم #روس‌ها بخشی ازخاکمان رابه یغما بردند و در ماجرای ملی شدن صنعت #نفت چه کردند؟ حتی از ماجرای #حزب_توده هم کم می‌دانیم …